Arbitration

2017 Arbitration Rules and 2014 Mediation Rules (Turkish version)

  • 6 August 2019

2017 Arbitration Rules and 2014 Mediation Rules (Turkish version)

Tahkim Kuralları, 2017’de değişikliğe uğramış hali ile 2012 tarihli kurallardır. 1 Mart 2017 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmişlerdir. 2014 yılında yürürlüğe giren Arabuluculuk Kuralları, esnekliğe olan ihtiyacın bilinciyle bu ihtiyaca yanıt verirken, bir yandan da güncel uygulamayı yansıtır ve yargılamaların yürütülmesi için net parametreler belirler.

Go directly to:

This version corresponds to the 2017 Arbitration Rules. The Arbitration Rules currently in force date of 1 January 2021 and are available in English only. The translations are in course. 2014 Mediation Rules are still in force.

Bu kitapçık, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından sunulan, birbirini tamamlayıcı nitelikte iki ayrı uyuşmazlık çözüm yöntemi içermektedir.

ICC Tahkim Kuralları uyarınca tahkim, tarafsız bir hakem kurulu tarafından, gerek ulusal tahkim kuralları, gerekse 1958 New York Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeler uyarınca tenfize elverişli ve bağlayıcı bir karar verilmesini sağlayan resmi bir yöntemdir. ICC Arabuluculuk Kuralları uyarınca arabuluculuk ise, tarafsız bir kolaylaştırıcının yardımıyla, müzakere yolu ile sulh olunmasını hedefleyen esnek bir yöntemdir. Uyuşmazlık çözüm yöntemlerine bütünsel bir yaklaşım için artan talebe karşılık olarak, her iki Kurallar dizisi bu kitapçıkta birlikte yayınlanmaktadır.

Her bir Kurallar dizisi, tarafların usule ilişkin birçok konuda seçim yapmalarına imkan tanırken, uyuşmazlık çözüm sürecinde şeffaflığın, etkinliğin ve hakkaniyetin teminine yönelik olarak yapılandırılmış, kurumsal bir çerçeve tanımlar. Tahkim Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından, arabuluculuk ise Uluslararası ADR Merkezi tarafından yürütülmektedir. Bunlar, kendi Kuralları doğrultusunda yargılama yürütmekle yetkilendirilmiş yegâne organlardır ve bu sayede taraflara, önde gelen bir uluslararası uyuşmazlık çözüm sağlayıcısının deneyimi, uzmanlığı ve profesyonelliğinden faydalanma imkanı sunarlar.

Hukukun farklı gelenek, kültür ve uzmanlık alanlarını temsil eden uyuşmazlık çözüm uzmanları ve bu çözüm yöntemlerini kullananlar tarafından hazırlanan bu Kurallar, prosedürlerin yürütülmesi için modern bir çerçeve sunmakta olup, uluslararası ticaretin günümüzdeki gereksinimlerine yanıt vermektedir. Kurallar aynı zamanda ICC uyuşmazlık çözümünün ruhuna ve temel özelliklerine, bilhassa dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir dilde ve herhangi bir hukuka tabi olarak yürütülen yargılamalara uygun oluşuna sadık kalır.

Tahkim

Tahkim Kuralları, 2017’de değişikliğe uğramış hali ile 2012 tarihli kurallardır. 1 Mart 2017 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmişlerdir.

2017 tarihli değişikliklerin en önemlisi, tenzil edilmiş bir ücret tarifesi ile kolaylaştırılmış bir tahkim imkanı tanıyan seri tahkim usulünün takdimidir. Bu usul, uyuşmazlığa konu meblağın 2 milyon ABD Doları’nı aşmadığı durumlarda, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece otomatik olarak uygulanır. Basit yargılama usulü, yalnızca 1 Mart 2017’den sonra akdedilen tahkim sözleşmelerine uygulanacaktır.

Seri Tahkim Kuralları’nın önemli özelliklerinden biri, tahkim sözleşmesinde aksi öngörülmüş olsa dahi, ICC Divanı’nın tek bir hakem atayabilmesidir.

Seri tahkim, tercih esasına bağlı olarak daha yüksek meblağlı davalarda da mümkündür ve kullanıcıların zaman ve maliyet konularındaki endişelerine karşı cazip bir seçenek teşkil edecektir.

ICC tahkimlerinin etkinliğini daha da artırmak amacıyla, Görev Belgesi tanzimi için süre sınırı iki aydan bir aya indirilmiştir ve seri tahkimde Görev Belgesi yer almamaktadır.

2017 Kuralları uyarınca ICC tahkimleri daha da şeffaf hale gelecektir. Zira bundan böyle, taraflardan birinin talebi halinde Divan çok sayıda önemli karar için gerekçe gösterecektir. Madde 11(4) bu yönde tadil edilmiştir.

Arabuluculuk

2014 yılında yürürlüğe giren Arabuluculuk Kuralları, esnekliğe olan ihtiyacın bilinciyle bu ihtiyaca yanıt verirken, bir yandan da güncel uygulamayı yansıtır ve yargılamaların yürütülmesi için net parametreler belirler. Yerini aldığı ADR Kuralları gibi, Arabuluculuk Kuralları da uyuşmazlığın benzer şekilde dostane çözümünü hedefleyen uzlaştırma veya tarafsız değerlendirme gibi diğer yöntemlerin veya yöntem bileşimlerinin uygulanmasında kullanılabilir.

ICC tahkimine, arabuluculuğuna veya her ikisine başvurmak isteyen taraflar, sözleşmelerinde uygun bir uyuşmazlık çözüm şartına yer vermeleri konusunda teşvik edilirler. Bu amaçla, her bir Kurallar dizisini takiben standart şart örnekleri ile bunların nasıl kullanılacağına ve belirli ihtiyaçlara ve durumun gereklerine göre nasıl uyarlanabileceklerine ilişkin bilgiler mevcuttur. Önerilen şartlar arasında tek bir yöntem öngören şartlar bulunduğu gibi, bir yöntemler bileşimi öngören çok aşamalı şartlar da yer almaktadır.

Gerek Kurallar, gerekse şart örnekleri ICC üyesi olup olmadıklarına bakılmaksızın, tarafların kullanımına açıktır. Kullanıcılara kolaylık sağlamak maksadıyla Kurallar birçok dile tercüme edilmiştir ve ICC web sitesi üzerinden indirilebilirler.