Arbitration

2017 Arbitration Rules and 2014 Mediation Rules (Slovak version)

  • 4 July 2018

2017 Arbitration Rules and 2014 Mediation Rules (Slovak version)

Pravidlá rozhodcovského konania sú z roku 2012, v znení zmien z roku 2017. Sú účinné od 1. marca 2017.

Go directly to:

This version corresponds to the 2017 Arbitration Rules. The Arbitration Rules currently in force date of 1 January 2021 and are available in English only. The translations are in course. 2014 Mediation Rules are still in force.

Táto brožúra obsahuje dva odlišné, avšak navzájom sa doplňujúce postupy riešenia sporov ponúkané Medzinárodnou obchodnou komorou (ICC)

Rozhodcovské konanie podľa Pravidiel rozhodcovského konania ICC je formálnym postupom vedúcim k vydaniu záväzného rozhodnutia nestranným rozhodcovským senátom, ktoré je možné vykonať podľa vnútroštátnych predpisov o rozhodcovskom konaní a medzinárodných zmlúv, ako je napríklad Newyorský dohovor z roku 1958. Mediácia podľa Pravidiel mediácie ICC je flexibilný postup zameraný na dosiahnutie vyrokovaného urovnania za pomoci nestranného prostredníka. Dva súbory Pravidiel sú publikované v tejto brožúre ako odpoveď na rastúci dopyt po ucelenom prístupe k technikám riešenia sporov.

Oba súbory Pravidiel definujú štruktúrovaný inštitucionálny rámec, ktorého cieľom je zabezpečiť transparentnosť, efektívnosť a spravodlivosť procesu riešenia sporov, pričom umožňuje stranám voľbu ohľadom mnohých aspektov procesu. Rozhodcovské konanie je administratívne riadené Medzinárodným rozhodcovským súdom a mediácia Medzinárodným centrom pre alternatívne riešenie sporov. Sú to jediné orgány oprávnené administratívne riadiť konania podľa ich príslušných Pravidiel, čím umožňujú stranám využiť výhodu skúsenosti, odbornosti a profesionality popredného medzinárodného poskytovateľa služieb riešenia sporov.

Vypracované expertmi a používateľmi v oblasti riešenia sporov zastupujúcimi širokú škálu právnych tradícií, kultúr a profesií, tieto Pravidlá poskytujú moderný rámec pre vedenie postupov a reagujú na potreby súčasného medzinárodného obchodu. Súčasne zostávajú verné étosu a základným aspektom riešenia sporov ICC a predovšetkým jeho použiteľnosti v ktorejkoľvek časti sveta v konaniach vedených v akomkoľvek jazyku a podliehajúcich akémukoľvek právu.

Rozhodcovské konanie
Pravidlá rozhodcovského konania sú z roku 2012, v znení zmien z roku 2017. Sú účinné od 1. marca 2017.

Najvýznamnejšou zo zmien z roku 2017 je zavedenie zrýchleného konania zabezpečujúceho zjednodušené rozhodcovské konanie so zníženým sadzobníkom odmien. Toto konanie sa automaticky uplatní v prípadoch, keď hodnota sporu nepresiahne výšku 2 milióny USD, ibaže sa strany rozhodnú vylúčiť tento postup. Bude sa vzťahovať iba na rozhodcovské zmluvy uzavreté po 1. marci 2017.

Jedným z dôležitých prvkov Pravidiel zrýchleného konania je, že Súd ICC môže vymenovať jediného rozhodcu, aj keď rozhodcovská zmluva ustanovuje inak.

Zrýchlené konanie si tiež možno zvoliť aj pre prípady s vyššou hodnotou sporu a bude tak príťažlivou odpoveďou na obavy užívateľov ohľadne trvania a trov konania.

Pre ďalšie zvýšenie efektivity rozhodcovských konaní ICC sa lehota na ustanovenie Podmienok mandátu skrátila z dvoch mesiacov na jeden mesiac a v zrýchlenom konaní sa Podmienky mandátu nepoužívajú.

Rozhodcovské konania ICC podľa Pravidiel z roku 2017 sa stanú ešte transparentnejšími, pretože Súd ICC bude teraz poskytovať odôvodnenie pre široké spektrum jeho dôležitých rozhodnutí, ak o to požiada jedna zo strán. S týmto cieľom bol novelizovaný Článok 11(4).

Mediácia
Pravidlá mediácie účinné od roku 2014 zohľadňujú modernú prax a ustanovujú jasné parametre pre postup v konaní, pričom uznávajú a zabezpečujú potrebu flexibility. Rovnako ako Pravidlá alternatívneho riešenia sporov, ktoré nahrádzajú, Pravidlá mediácie môžu byť použité na vedenie iných postupov alebo kombinácií postupov, ktoré sú podobne zamerané na zmierlivé urovnanie sporov, ako sú napríklad zmierovanie alebo nestranné posúdenie.

Strany, ktoré si želajú podriadiť sa rozhodcovskému konaniu ICC, mediácii, alebo ich kombinácii, sa nabádajú, aby do svojich zmlúv zahrnuli vhodnú doložku riešenia sporov. S týmto cieľom sú v oboch súboroch Pravidiel uvedené vzorové doložky spolu s návodom na ich použitie a prispôsobenie konkrétnym potrebám a okolnostiam. Odporúčané doložky tiež zahŕňajú viacstupňové doložky poskytujúce kombináciu techník, ako aj doložky predpokladajúce iba jednu techniku.

Pravidlá a vzorové doložky sú k dispozícii stranám bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi ICC. Pre pohodlie užívateľov boli doložky preložené do viacerých jazykov a môžu byť stiahnuté z webového sídla ICC.