Arbitration

2017 Arbitration Rules and 2014 Mediation Rules (Polish version)

  • 27 March 2017

2017 Arbitration Rules and 2014 Mediation Rules (Polish version)

Tekst Regulaminu Arbitrażowego pochodzący z 2012 r. został zmieniony w 2017 r. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r. Regulamin Mediacji, obowiązujący od 2014 r., odpowiada potrzebom współczesnego biznesu i wyznacza jasne reguły prowadzenia postępowań, równocześnie uznając i zachowując potrzebę elastyczności.

Go directly to:

This version corresponds to the 2017 Arbitration Rules. The Arbitration Rules currently in force date of 1 January 2021 and are available in English only. The translations are in course. 2014 Mediation Rules are still in force.

Niniejsza broszura zawiera dwie oddzielne, ale uzupełniające się ścieżki rozwiązywania sporów oferowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC).

Arbitraż na podstawie Regulaminu Arbitrażowego ICC jest formalną procedurą prowadzącą do wiążącego wyroku wydanego przez neutralny sąd arbitrażowy, nadającego się do wykonania zarówno stosownie do krajowych przepisów o arbitrażu, jak i umów międzynarodowych, takich jak Konwencja Nowojorska. Mediacja na podstawie Regulaminu mediacji ICC to elastyczna procedura nastawiona na osiągnięcie ugodowego rozwiązania przy pomocy neutralnej osoby wspierającej strony. Oba Regulaminy zostały opublikowane w jednej broszurze w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na kompleksowe podejście do rozwiązywania sporów.

Regulaminy te określają rozbudowane, instytucjonalne ramy w celu zapewnienia przejrzystości, efektywności i rzetelności w trakcie procesu rozwiązywania sporów, które jednocześnie umożliwiają stronom dokonanie wyboru odnośnie do wielu aspektów procedury. Arbitraż jest administrowany przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy, a mediacja przez Międzynarodowe Centrum ADR. Są to jedyne organy uprawnione do zarządzania procedurami zgodnie z obowiązującymi Regulaminami, w wyniku czego służą one stronom doświadczeniem, wiedzą i profesjonalizmem jako wiodące podmioty wśród dostawców usług w zakresie rozwiązywania sporów międzynarodowych.

Opracowane przez specjalistów z zakresu rozwiązywania sporów i użytkowników korporacyjnych z różnych systemów prawnych, kultur i grup zawodowych, Regulaminy dostarczają nowoczesne podstawy do przeprowadzenia postępowania i odpowiadają potrzebom obecnego obrotu międzynarodowego. Równocześnie pozostają wierne etosowi i podstawowym

zasadom rozwiązywania sporów przed Międzynarodową Izbę Handlową oraz, w szczególności, możliwości ich zastosowania w każdym miejscu na świecie w postępowaniach prowadzonych w jakimkolwiek języku i podlegających dowolnemu prawu.

Arbitraż

Tekst Regulaminu Arbitrażowego pochodzący z 2012 r. został zmieniony w 2017 r. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

Najbardziej znaczącą ze zmian obowiązujących od 2017 r. jest wprowadzenie procedury przyspieszonej zapewniającej sprawne prowadzenie postępowania arbitrażowego przy obniżeniu wysokości opłat. Powyższa procedura ma zastosowanie automatycznie w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 2.000.000 US$, chyba że strony postanowią ją wyłączyć. Będzie to miało zastosowanie tylko do umów o arbitraż zawartych po 1 marca 2017 r

Jedną z istotnych cech Regulaminu Przyspieszonej Procedury jest zasada, że Sąd ICC może wyznaczyć jedynego arbitra, nawet jeśli umowa o arbitraż przewiduje inaczej.

Przyspieszona procedura może być także stosowana na zasadzie włączenia w przypadku spraw o wyższej wartości i będzie stanowiła atrakcyjną odpowiedź dla obaw stron dotyczących kosztów i czasu prowadzenia postępowania.

Aby dalej zwiększać sprawność arbitrażu ICC, termin na sporządzenie Aktu Misji został skrócony z dwóch miesięcy do jednego miesiąca, a ponadto nie ma konieczności sporządzenia Aktu Misji w ramach procedury przyspieszonej.

Zgodnie z Regulaminem 2017, arbitraże ICC staną się jeszcze bardziej przejrzyste, ponieważ Sąd będzie teraz sporządzał uzasadnienia dla wielu ważnych decyzji na wniosek którejkolwiek ze stron. Aby osiągnąć ten cel art. 11(4) został odpowiednio zmieniony.

Mediacja

Regulamin Mediacji, obowiązujący od 2014 r., odpowiada potrzebom współczesnego biznesu i wyznacza jasne reguły prowadzenia postępowań, równocześnie uznając i zachowując potrzebę elastyczności. Tak jak Regulamin ADR, który zastępuje, może być używany do prowadzenia innych postępowań lub połączenia postępowań, których równoczesnym celem jest polubowne rozwiązanie sporu, takie jak ugoda lub neutralna ocena.

Strony zamierzające skorzystać z arbitrażu lub mediacji proponowanych przez ICC, zachęcamy do zamieszczenia w umowie odpowiedniej klauzuli dotyczącej polubownego rozwiązania sporów. W tym celu przy każdym z Regulaminów zostały zaproponowane standardowe klauzule, które strony mogą dostosować do swoich szczególnych potrzeb i okoliczności. Rekomendowane klauzule zawierają wielopłaszczyznowe rozwiązania zapewniające kombinację różnych technik, jak również rozwiązania dotyczące jednej metody.

Regulamin i modelowe klauzule są dostępne dla stron, bez względu na przynależność do ICC. W celu ułatwienia ich stosowania, są one dostępne w różnych językach i można je pobrać z odpowiednich stron internetowych ICC.