ICC Document & publication

Suggested ICC Mediation Clause (Polish version)

Klauzule arbitrażowe ICC

Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej.

Standardowa klauzula arbitrażowa ICC

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) przez jednego lub więcej arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem.

Strony mogą swobodnie dostosować klauzulę do konkretnych okoliczności. Na przykład, mogą określić liczbę arbitrow, z uwagi na to, że Regulamin Arbitrażowy ICC zawiera domniemanie o wyznaczeniu arbitra jedynego. Nadto, pożądane może być przez strony wyznaczenie miejsca i języka arbitrażu oraz prawa właściwego dla sporu. Regulamin Arbitrażowy ICC nie przewiduje ograniczeń dla stron w kwestii wyboru miejsca i języka arbitrażu ani prawa właściwego dla umowy.

Zawsze należy zachować ostrożność, aby uniknąć ryzyka niejednoznaczności w opracowywaniu klauzuli. Niejasne sformułowania powodują niepewność i opoźnienie oraz mogą utrudniać lub nawet narazić na szwank proces rozstrzygnięcia sporu.

Należy rownież wziąć pod uwagę wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na wykonalność klauzuli w ramach obowiązującego prawa. Dotyczy to przepisow bezwzględnie obowiązujących, obowiązujących w miejscu arbitrażu oraz w przewidywanym miejscu lub miejscach prowadzenia egzekucji.

Share This

The International Chamber of Commerce has launched Incoterms® 2020, an update of the renowned regulations that define the responsibilities of buyers and sellers operating in the international trade system.

Sign up to our news alerts today to receive the latest news and information about the Incoterms® rules.