ICC Document & publication

Standard ICC Arbitration Clauses (Slovak version)

Stranám, ktoré si želajú odkázať vo svojich zmluvách na rozhodcovské konanie ICC, sa odporúča, aby použili štandardnú doložku.

O všetkých sporoch vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou rozhodne s konečnou platnosťou podľa Pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory jeden alebo viacerí rozhodcovia vymenovaní v súlade s uvedenými Pravidlami.
Strany si môžu doložku upraviť podľa konkrétnych okolností. Napríklad si môžu želať určiť počet rozhodcov, pretože Pravidlá rozhodcovského konania ICC stanovujú domnienku v prospech jediného rozhodcu. Pre strany môže byť tiež žiaduce určiť miesto a jazyk rozhodcovského konania, ako aj právo aplikovateľné na vec samú. Rozhodcovské pravidlá ICC neobmedzujú strany pri výbere miesta a jazyka rozhodcovského konania alebo práva, ktorým sa riadi zmluva.
Pri úprave doložky strany dbajú na to, aby sa vyhli riziku jej nejednoznačnosti. Nejasné znenie doložky je zdrojom neistoty a prieťahov a môže sťažiť alebo dokonca zmariť proces riešenia sporu.
Strany by taktiež mali zohľadniť všetky činitele, ktoré môžu ovplyvniť vykonateľnosť doložky podľa rozhodného práva. To zahŕňa kogentné ustanovenia v mieste rozhodcovského konania alebo v predpokladanom mieste alebo miestach výkonu.

Share This

The International Chamber of Commerce has launched Incoterms® 2020, an update of the renowned regulations that define the responsibilities of buyers and sellers operating in the international trade system.

Sign up to our news alerts today to receive the latest news and information about the Incoterms® rules.