2017 Arbitration Rules and 2014 Mediation Rules (Czech version)

Pravidla Mezinárodní obchodní komory pro rozhodčí řízení z roku 2012, novelizovaná v roce 2017 a účinná od 1. března 2017. Mediační pravidla účinná od roku 2014 ztělesňují moderní praxi, stanovují jasná pravidla vedení mediace a současně uznávají a zachovávají nutnost flexibility řízení.

This version corresponds to the 2017 Arbitration Rules. The Arbitration Rules currently in force date of 1 January 2021 and are available in English only. The translations are in course. 2014 Mediation Rules are still in force.

Tato brožura obsahuje dva odlišné, avšak vzájemně se doplňující způsoby řešení sporů, které Mezinárodní obchodní komora (ICC) nabízí.

Rozhodčí řízení dle Pravidel Mezinárodní obchodní komory pro rozhodčí řízení je formální řízení, jehož výsledkem je závazné rozhodnutí vydané nestranným rozhodčím senátem a které je vykonatelné jak dle národních předpisů upravujících rozhodčí řízení, tak dle Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958. Mediace dle Mediačních pravidel je flexibilní řízení zaměřené na dosažení řešení sporu prostřednictvím vyjednávání stran řízeným nestranným mediátorem. Obě pravidla jsou publikována společně v této brožuře jako reakce na rostoucí zájem o holistický přístup k metodám řešení sporů.

aždý jednotlivý soubor pravidel stanoví strukturovaný institucionální rámec zajišťující transparentnost, efektivitu a spravedlnost řešení sporu, přičemž stranám ponechává značný prostor pro individuální úpravu mnoha aspektů řízení. Rozhodčí řízení je administrativně zajištěno Soudem, zatímco administrativní zajištění mediace má na starosti Mezinárodní centrum ICC pro ADR. Tyto dvě výše zmíněné instituce jsou jedině oprávněny spravovat řízení podléhající příslušným pravidlům, což zaručuje stranám plně odborný, prověřený a profesionální servis předního poskytovatele služeb v oblasti řešení sporů.

Tato pravidla byla zpracována předními odborníky v oblasti řešení sporů, reprezentujícími různé právní tradice, právní kultury a profese, a nabízejí tak moderní rámec pro vedení příslušných řízení odpovídající potřebám současného mezinárodního obchodu. Stále však zůstávají věrná idejím a základním charakteristikám řešení sporů před Mezinárodní obchodní komorou, zejména jejich použitelnosti ve všech částech světa v řízeních vedených v jakémkoliv jazyce podléhajícím jakémukoliv rozhodnému právu.

 

Rozhodčí řízení

Pravidla Mezinárodní obchodní komory pro rozhodčí  řízení z roku 2012, novelizovaná v roce 2017 a účinná od 1.  března 2017.

Nejzásadnější změnou novelizace z roku 2017 je  představení zrychleného řízení zaměřeného na efektivní  rozhodčí řízení s upraveným sazebníkem poplatků. Toto  řízení je automaticky využíváno v případech, kdy  hodnota předmětu sporu nepřesáhne 2 miliony USD a  pokud strany tento postup nevyloučily. Zrychlené řízení  se použije pouze na rozhodčí smlouvy uzavřené po 1.  březnu 2017.

Jeden z důležitých znaků Pravidel pro zrychlené řízení je  oprávnění Soudu jmenovat jediného rozhodce, a to i  pokud rozhodčí smlouva stanoví jinak.

Zrychlené řízení je také možné využít na základě výslovné  dohody stran ve sporech s vyšší hodnotou předmětu  sporu, což představuje atraktivní alternativu pro ty  uživatele, kteří mají obavy z časové a finanční náročnosti  rozhodčího řízení.

V zájmu dalšího zvýšení efektivity rozhodčího řízení ICC  byla zkrácena lhůta pro vypracování mandátu  rozhodčího senátu z dvou měsíců na měsíc jeden. Ve  zrychleném rozhodčím řízení se pak mandát rozhodčího  senátu nevypracovává vůbec.

Rozhodčí řízení ICC bude podle Pravidel z roku 2017 ještě  transparentnější, jelikož Soud bude prezentovat v široké  míře odůvodnění důležitých rozhodnutí, pokud to bude  požadovat jedna ze stran. V tomto smyslu byl novelizován  článek 11 odst. 4.

 

Mediace

Mediační pravidla účinná od roku 2014 ztělesňují moderní  praxi, stanovují jasná pravidla vedení mediace a současně  uznávají a zachovávají nutnost flexibility řízení. Stejně  jako Pravidla ADR, které Mediační pravidla nahrazují a  mohou být využita pro jiná řízení, která jsou obdobně  zaměřena na smírné řešení sporů, jako jsou například  vyjednávání (konciliace) či nestranné odborné (znalecké)  hodnocení.

Strany, které si přejí použít ICC rozhodčí řízení, mediaci  nebo obojí, by měly do svých smluv vložit vhodnou  doložku řešení sporů. Z tohoto důvodu jsou všechna  Pravidla doplněna o vzorové doložky a o návod na jejich  použití a na to, jak mají být dle jednotlivých potřeb a  okolností upraveny. Vzorové doložky obsahují jak  vícestupňové doložky, které umožňují kombinaci technik  řešení sporů, tak doložky předvídající užití jedné  techniky.

Jak Pravidla, tak vzorové doložky jsou určeny pro užití  stranami, ať již se jedná o členy ICC nebo nikoliv. Pro  snazší užívání byly přeloženy do mnoha jazyků a mohou  být staženy z webových stránek ICC.

Share This