Arbitration

Suggested ICC Mediation clauses (Slovak version)

  • 13 August 2018

Suggested ICC Mediation clauses (Slovak version)

Strany, ktoré si želajú využiť konanie podľa Pravidiel mediácie ICC, by mali zvážiť výber jednej z nižšie uvedených doložiek, ktoré pokrývajú rôzne situácie a potreby.

Go directly to:

Strany si môžu vybranú doložku upraviť podľa konkrétnych okolností. Napríklad si môžu želať špecifikovať použitie zmierovacieho postupu iného ako mediácia. Ďalej si strany môžu želať určiť jazyk alebo miesto mediácie, prípadne aj rozhodcovského konania. Poznámky pod každou doložkou majú napomáhať stranám vybrať si doložku, ktorá najviac vyhovuje ich špecifickým požiadavkám.
Pri príprave doložky je veľmi dôležité vyhnúť sa riziku nejednoznačnosti. Jej nejasné znenie spôsobuje neistotu a prieťahy a môže sťažiť alebo dokonca zmariť proces riešenia sporu.
Pri zapracúvaní ktorejkoľvek z doložiek v zmluvách sa stranám odporúča, aby zvážili všetky činitele, ktoré môžu ovplyvniť vykonateľnosť doložky podľa rozhodného práva.

  • Doložka A: Možnosť využiť Pravidlá mediácie ICC
  • Doložka B. Povinnosť zvážiť Pravidla mediácie ICC
  • Doložka C: Povinnosť predložiť spor k riešeniu podľa Pravidiel mediácie ICC s možnosťou súbehu rozhodcovského konania, ak sa vyžaduje.
  • Doložka D: Povinnosť predložiť spor k riešeniu podľa Pravidiel mediácie ICC s následným rozhodcovským konaním, ak sa vyžaduje
  • Osobitné záležitosti týkajúce sa Ustanovení o núdzovom rozhodcovi