Arbitration

Suggested ICC Mediation clauses (Czech version)

  • 16 May 2017

Suggested ICC Mediation clauses (Czech version)

Strany, ktere hodlaji vest řizeni dle Mediačnich pravidel ICC, by měly zvažit vyběr jedne z niže uvedenych doložek, ktere pokryvaji různe situace a potřeby.

Go directly to:

Strany si mohou vybranou doložku upravit dle konkretnich okolnosti. Napřiklad lze bliže specifikovat použiti jinych způsobů urovnani sporu než je mediace. Dale je možne stanovit jazyk a misto mediačniho anebo rozhodčiho řizeni.

Poznamky uvedene niže pod každou doložkou slouži stranam k usnadněni vyběru nejvhodnějši doložky podle jejich specifickych požadavků.

V každem připadě je potřeba se vyvarovat nejednoznačnosti při připravě zněni doložky. Nejasne zněni způsobuje nejistotu a prodleni a může zpozdit či dokonce ohrozit samotny proces řešeni sporu.

Stranam se doporučuje, aby při použiti kterekoliv z uvedenych doložek ve smlouvach, vzaly v uvahu

veškere okolnosti, ktere mohou ovlivnit jejich vykonatelnost podle použitelneho prava.

  • Doložka A: Možnost užiti Mediačnich Pravidel ICC
  • Doložka B: Povinnost zvažit Mediačni pravidla ICC
  • Doložka C: Povinnost předložit spor k řešeni podle Mediačnich pravidel ICC s možnosti souběžneho rozhodčiho řizeni, je-li požadovano
  • Doložka D: Povinnost předložit spor k řešeni podle Mediačnich pravidel ICC s naslednym rozhodčim řizenim, je-li požadovano
  • Specificke otazky tykajici se Ustanoveni o Rozhodci pro nalehave připady