Arbitration

Standard ICC Arbitration Clauses (Slovak version)

  • 13 August 2018

Standard ICC Arbitration Clauses (Slovak version)

Stranám, ktoré si želajú odkázať vo svojich zmluvách na rozhodcovské konanie ICC, sa odporúča, aby použili štandardnú doložku.

Go directly to:

O všetkých sporoch vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou rozhodne s konečnou platnosťou podľa Pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory jeden alebo viacerí rozhodcovia vymenovaní v súlade s uvedenými Pravidlami.
Strany si môžu doložku upraviť podľa konkrétnych okolností. Napríklad si môžu želať určiť počet rozhodcov, pretože Pravidlá rozhodcovského konania ICC stanovujú domnienku v prospech jediného rozhodcu. Pre strany môže byť tiež žiaduce určiť miesto a jazyk rozhodcovského konania, ako aj právo aplikovateľné na vec samú. Rozhodcovské pravidlá ICC neobmedzujú strany pri výbere miesta a jazyka rozhodcovského konania alebo práva, ktorým sa riadi zmluva.
Pri úprave doložky strany dbajú na to, aby sa vyhli riziku jej nejednoznačnosti. Nejasné znenie doložky je zdrojom neistoty a prieťahov a môže sťažiť alebo dokonca zmariť proces riešenia sporu.
Strany by taktiež mali zohľadniť všetky činitele, ktoré môžu ovplyvniť vykonateľnosť doložky podľa rozhodného práva. To zahŕňa kogentné ustanovenia v mieste rozhodcovského konania alebo v predpokladanom mieste alebo miestach výkonu.