Arbitration

Standard ICC Arbitration Clauses (Polish version)

  • 15 May 2017

Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) przez jednego lub więcej arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem.

Strony mogą swobodnie dostosować klauzulę do konkretnych okoliczności. Na przykład, mogą określić liczbę arbitrow, z uwagi na to, że Regulamin Arbitrażowy ICC zawiera domniemanie o wyznaczeniu arbitra jedynego. Nadto, pożądane może być przez strony wyznaczenie miejsca i języka arbitrażu oraz prawa właściwego dla sporu. Regulamin Arbitrażowy ICC nie przewiduje ograniczeń dla stron w kwestii wyboru miejsca i języka arbitrażu ani prawa właściwego dla umowy.

Zawsze należy zachować ostrożność, aby uniknąć ryzyka niejednoznaczności w opracowywaniu klauzuli. Niejasne sformułowania powodują niepewność i opoźnienie oraz mogą utrudniać lub nawet narazić na szwank proces rozstrzygnięcia sporu.

Należy rownież wziąć pod uwagę wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na wykonalność klauzuli w ramach obowiązującego prawa. Dotyczy to przepisow bezwzględnie obowiązujących, obowiązujących w miejscu arbitrażu oraz w przewidywanym miejscu lub miejscach prowadzenia egzekucji.