Arbitration

Standard ICC Arbitration Clauses (Czech version)

  • 15 May 2017

Standard ICC Arbitration Clauses (Czech version)

Doporučuje se, aby strany, ktere maji zajem odvolat se ve svych smlouvach na rozhodči řizeni ICC, použily standardni doložku uvedenou niže.

Go directly to:

Veškeré spory vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností podle Pravidel Mezinárodní obchodní komory pro rozhodčí řízení jedním či více rozhodci jmenovanými v souladu s uvedenými Pravidly.

Strany si mohou zvolenou doložku upravit podle svych konkretnich okolnosti. Mohou mit napřiklad zajem určit počet rozhodců, neboť Pravidla o rozhodčim řizeni ICC obsahuji domněnku ve prospěch jedineho rozhodce. Pro strany může byt rovněž žadouci určit misto a jazyk rozhodčiho řizeni, jakož i pravo rozhodne pro rozhodovani o věci same. Pravidla o rozhodčim řizeni ICC neomezuji autonomii stran ohledně volby mista a jazyka rozhodčiho řizeni nebo prava rozhodneho pro smlouvu.

Při přijimani doložky je zapotřebi dbat toho, aby se zamezilo jakemukoliv riziku dvojsmyslnosti. Nejasna textace doložky způsobuje nejistoty a prodlevy a může dokonce zabranit postupu při smirnem řešeni sporu.

Strany by rovněž měly zohlednit veškere faktory, ktere mohou ovlivnit vykonatelnost doložky podle rozhodneho prava. Toto se tyka i veškerych kogentnich požadavků, ktere mohou existovat v mistě rozhodčiho řizeni a v očekavanem mistě nebo mistech vykonu.